August 28 @ 19:00
19:00 — 21:00 (2h)

Briana Dai, Kym Yancey, Sam Horn, Sandra Yancey, Stedham Graham